اسپرسوساز اسکاسو
اسپرسوساز اسکاسو محصول نسل آینده اسپرسوسازهای صنعتی

اسپرسوساز Baby T

اسپرسوساز baby T

حرفه ای و لابراتوری در جثه ای کوچک ، سیستم چندگروپ با امکان تنظیم دمای مستقل گروپ‌ها، استفاده از آب تازه در کلیه مراحل، و…

اطلاعات بیشتر