حضور بازرگانی سام پورمهر حامی مسابقات لاته آرت اصفهان مهرماه ۱۴۰۲