اسپرسوساز Baby T

اسپرسوساز baby T

حرفه ای و لابراتوری در جثه ای کوچک ، سیستم چندگروپ با امکان تنظیم دمای مستقل گروپ‌ها، استفاده از آب تازه در کلیه مراحل، و فناوری T از ویژگی های این اسپرسوساز تمام اتوماتیک است.